Elevråd forsket på raushet!

Storhamar skole har det siste året jobbet aktivt og tett med IISO rundt tema «Raushet».

I den forbindelse kunne vi i Elevråd bildeIISO stolt meddele at vi i mars hadde fått en håndfull unge oppmuntringsforskere på laget, og nå foreligger resultatet av deres forskning. Forskningen i sin helhet er utført av elevrådet ved Storhamar Skole, og vi er imponert. Det er med en god dose stolthet vi her kan presentere dere for resultatet.

Vi i IISO håper dette kan være til inspirasjon for flere!

Oppdrag: «Forske på RAUSHET»

Hvorfor:

 • Når alle elever og voksne på skolen får en felles forståelse av hva raushet er, kan det bidra til et enda bedre miljø på skolen.
 • Bevisstgjøring. Man blir mer raus av å snakke om raushet.

Hypotese 1:       Elevrådet tror at elevene på skolen vil si at raushet handler om å være snill.

Hypotese 2:       Elevrådet tror at elevene på skolen vil si at raushet handler om å sette andre foran seg selv.

Metode:

 • Gjennomføre en spørreundersøkelse om hva den enkelte elev legger i ordet raushet.

Hvordan:

 • 1.-3. trinn, samtale om RAUSHET. Lærerne noterer ned hva det blir snakket om. Dette leveres til kontaktlærer for elevrådet.
 • 4.-7. trinn, samtale om RAUSHET. Alle elevene noterer ned et par korte setninger, eller stikkord om hva de legger i ordet raushet. Dette samles inn av elevrådsrepresentanter.

(TIPS 1.-7. trinn: snakk om det å være RAUS, og det å vise RAUSHET.)

Vurdere:

 • Elevrådet møtes og sammenfatter informasjonen som har kommet inn.

Dette skrives ned i en rapport og sendes til Tom Åge Myhren og rektor Mari.

Tiltak:

 • Elevrådet, sammen med rektor, utarbeider tiltak/metoder som vi kan benytte oss av i skolehverdagen.

Hva fant vi ut?

Hypotese 1:       Elevrådet tror at elevene på skolen vil si at raushet handler om å være snill.

Mange av elevene, særlig blant de yngste, bruker ordet snill når de beskriver raushet.

De legger vekt på at det å låne bort og å få låne er raushet i skolehverdagen.

Å rose medelever er den beste måten å være raus på.

Hypotese 1 stemmer til en viss grad, men elevrådet fant ut at snill er noe alle er og
raus er noe alle kan bli.

Hypotese 2:       Elevrådet tror at elevene på skolen vil si at raushet handler om å sette andre foran seg selv.

Mange av elevene, særlig de eldste, legger vekt på at raushet handler om å oppmuntre og inkludere.

Det å se forbi forskjeller og å være empatisk.

Gjøre ting for andre uten å hele tiden forvente å få noe tilbake.

Viktig å forstå hva og hvorfor andre tar de valgene de gjør, og å ha evne til å tilgi.

Hypotese 2 stemmer. Elevrådet fant ut når man klarer å se, og i tillegg bidrar til at andre kan «skinne», så utøves raushet.

Er det slik at;

 • Når alle elever og voksne på skolen får en felles forståelse av hva raushet er, bidrar det til et enda bedre miljø på skolen?

Er det slik at;

 • Man blir mer raus av å snakke om raushet?

Elevrådet konkluderer med et klart JA! som svar på begge spørsmålene, men er opptatt av at ord som brukes omgjøres til handling. Visualisering av de ordene man har blitt enig om at beskriver raushet, er viktig.

Elevenes ord om raushet:
Snill, hyggelig, rose, bry seg, hjelpsom, respektere at vi er forskjellige, bruke snille ord, gjøre ting for andre, respekt, samarbeid, rom til å gjøre feil, gjøre ting som ikke er din jobb, sette seg inn i hvordan andre har det, ta med i leken, forstå og tilgi, akseptere forskjeller, oppmuntre når andre gjør feil, trøste, rose og dele, humor, omtenksom, inkludere, omsorgsfull, sette pris på andre, empati

Tiltak:

Elevene ønsker:

 • en klemmepatrulje
 • raushetspostkasse i hvert klasserom
 • synlige skilt med raushetsord som en del ev det å spre raushet ved skolen vår.

Storhamar skole 16. juni 2015

Andrea – Elevrådsleder

Geir Høyby – Kontaktlærer elevrådet